Onze begeleiding

Download hier onze folder

Als jongere is het belangrijk om jezelf te mogen en te kunnen zijn, zeker op school. Als je je gewaardeerd en omringd voelt, presteer je ook beter en voel je je goed in je vel. Je welbevinden is een basisvoorwaarde om te leren. Met ons zorgbeleid proberen we problemen door gerichte acties te voorkomen of te verhelpen. Je klastitularis, vakleerkrachten, opvoeders, leerlingenbegeleiders, coördinatoren en directie, allemaal maken we hier, samen met jou werk van.

We geven je daarom de nodige zorg en ondersteuning. We bieden die op verschillende vlakken:

  • studiebegeleiding,
  • studiekeuzebegeleiding,
  • begeleiding bij leer- en ontwikkelingsproblemen,
  • socio-emotionele begeleiding.
Zorg voor iedereen

In VISO willen we zorgen voor goed onderwijs voor iedereen.  Daarom passen we zoveel mogelijk algemene (zorg)maatregelen toe waar alle leerlingen baat bij hebben. Voor een ruimer overzicht hiervan verwijzen we naar de verschillende rubrieken onder begeleiding op maat op deze site.

Enkele voorbeelden van algemene maatregelen:

  • de stappen van de OVUR-methode (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren) worden toegepast. Deze stappen hangen in elk lokaal uit, staan in de agenda en op Smartschool;
  • leerkrachten bespreken toetsen met jou en zorgen voor de nodige remediëring;
  • positief gedrag wordt zo veel mogelijk bevestigd, o.a. op het attituderapport

 

Een overzicht van alle maatregelen uit de basiszorg vind je hier. Voor heel wat leerlingen, ook leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsprobleem, is deze brede basiszorg al voldoende en zijn er geen extra maatregelen meer nodig.

Verhoogde zorg voor sommige leerlingen

Als de algemene maatregelen toch niet voldoende zijn voor jou gaan we op zoek naar de extra zorg die je nodig hebt.

Bij socio-emotionele problemen kan je terecht bij je titularis, leerlingenbegeleiding of het clb voor een individueel gesprek of verdere hulp. Ook bij studiekeuzeproblemen staan deze mensen paraat om je persoonlijk te ondersteunen bij je keuze.

Bij leer- en ontwikkelingsproblemen werken we met een observatie door de leerkrachten. Als na de observatieperiode blijkt dat je extra zorgmaatregelen nodig hebt, dan maken we een begeleidingsplan op jouw maat. Enkele voorbeelden van specifieke maatregelen zijn:

  • extra controle van de agenda om te zien of de leerling de opdracht goed begrepen heeft;
  • extra tijd voor een toets en/of examens in de zorgklas maken;
  • navragen bij de leerkracht om de cursus te controleren.

 

Heb je een ernstige leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking, dan spreken we onmiddellijk een aantal zorgmaatregelen af en maken we na de observatieperiode het definitief individueel begeleidingsplan op.

Uitbreiding van de zorg

Misschien volstaat ook de verhoogde zorg niet meer voor jou. In zo’n situatie zullen we samen met jou en je ouders besluiten om het CLB-team te betrekken. Dan zoeken we samen naar redelijke aanpassingen.

Als school moeten we hierbij afwegen of de aanpassingen wel redelijk zijn voor het volgen van het gemeenschappelijk leerprogramma. Indien de aanpassingen als onredelijk bevonden worden om aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te kunnen komen,  kunnen we kiezen voor een individueel aangepast leerprogramma of kijken we uit naar een school op maat.

Als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, kan ook via het CLB een aanmelding gebeuren bij het ondersteuningsnetwerk. De ondersteuners kunnen de leerlingen individueel begeleiden, helpen in de klas of de leerkrachten mee ondersteunen.

Je merkt het, wie je ook bent, In VISO krijg je alle kansen, want jouw toekomst telt!