Studiebegeleiding

Begeleiding door alle leerkrachten

In alle jaren is er extra aandacht voor een goede studiemethode. De vakleerkrachten leggen de leerstof zo helder mogelijk uit en geven tips voor het studeren van hun vak. Ze geven ook extra uitleg, ondersteunend lesmateriaal en oefeningen (o.a. via Smartschool). Wie hier nood aan heeft kan buiten de lesuren ook individuele remediëring (extra uitleg) krijgen.

Leren leren per jaar

In alle jaren krijg je lessen ‘leren leren’ aan de hand van uitgewerkte bundels. Het doel van deze lessen is om je steeds zelfstandiger te leren studeren. Onze eigen planningsagenda en de digitale toetsenplanner zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

Je leert onder andere een dag- en weekplanning maken, hoe je noteert tijdens de les, de leerstof schematiseert, samenvat, inoefent en herhaalt.

Ouders kunnen de bundels raadplegen op Smartschool en hun zoon of dochter op die manier mee ondersteunen.

Extra sessies door leerlingenbegeleiding

Het werk van de leerkrachten wordt ondersteund door de leerlingenbegeleiders. Als het klassikale aanbod ‘leren leren’ niet volstaat om een correcte studiemethode te ontplooien, kun je ook in kleine groepjes of individueel sessies studiebegeleiding volgen.

Speciale aandacht voor de jongsten

Voor de eerstejaars is er voor iedereen wekelijks een speciaal begeleidings- en verdiepingsuur. Eerstejaars krijgen er extra oefeningen of uitleg voor Frans, Nederlands of wiskunde. In het klasuur of leefsleutels werken we bij de start van het schooljaar met alle leerlingen rond het maken van de boekentas, plannen, studeren... Zo nodig, kan je doorheen het schooljaar ook persoonlijk nog extra sessies leren leren krijgen.

Leerlingen helpen ook elkaar via de leesbuddy's. Dit zijn vijfde- en zesdejaars die eerstejaars helpen bij het lezen.

Voor de leerlingen van 2 BVL (beroepsvoorbereidend leerjaar) is er ook inhaalles wiskunde.